Matkailun skenaariotyöskentely

Matkailutoimija katsoo tulevaisuuteen laatikon läpi. Kuvan reunus on violetti.
Matkailutoimija katsoo laatikon läpi tulevaisuuteen.

Matkailun skenaariotyöskentely

Teema: Ennakointi ja tulevaisuusosaaminen

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 0,5 opintopiste

Oppitunnit: 3 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Osaat käyttää ennakoinnin työkalua.

Tunnistat miten matkailutoimialan tulevaisuus voidaan rakentaa skenaarioiksi.

Katso tämä video (1:17 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Matkailun erilaisten tulevaisuuskuvien rakentaminen on tämän kurssin ytimessä. Kurssissa on kolme oppituntia. Ensimmäisellä oppitunnilla johdatetaan tutustumaan matkailun erilaisiin skenaarioihin. Toisella oppitunnilla esitellään skenaarioiden eri käyttötarkoituksia. Kolmannella oppitunnilla opit itse muotoilemaan skenaarioita siihen matkailun tarpeeseen, jonka voit itse päättää. Tämän kurssin oppitunneilla keräämäsi tietämys ja tehtävistön ohjaama tiedonkeruun kiteytyy lopuksi matkailun tulevaisuuskuvaksi tai useaksi sellaiseksi, jolla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta. 

Peilaa oppituntien sisältöjä omaan tarpeeseesi

Skenaariotyöskentelyä hyödynnetään yleensä muiden ihmisten ja erilaisten kohderyhmien kanssa yhdessä työstäen. Tällä kertaa opiskelet skenaarioiden laadintaa itseksesi, jotta osaat tarpeen tullessa luoda skenaariotyöskentelyn prosessin. Sinun kannattaa hyödyntää tehtävät tämän hetkiseen tarpeeseesi työssä, elämässä tai elinikäisen oppimisen polulla. Minkä matkailun tulevaisuuskuvan sinun tarvitsisi nähdä? Voit toki osallistaa halutessasi muita tiedon keruusi vaiheisiin, mutta pääasiassa teet tiedon keruuta itsenäisesti. Tällä kurssilla opit yhdistämään tietoja toisiinsa. Juuri tiedon yhdistämisen keinojen käyttäminen on skenaariotyöskentelyssä tärkeä työkalu. 

Antoisaa oppimismatkaa tulevaisuuden ennakointiin!

 

Ennakointi matkailussa

Matkailutoimija katsoo tulevaisuuteen laatikon läpi. Kuvan reunus on oranssi.
Matkailutoimija katsoo laatikon läpi tulevaisuuteen.

Ennakointi matkailussa

Teema: Ennakointi ja tulevaisuusosaaminen

Taso: Yrittäjä

Laajuus: 0,5 opintopiste

Oppitunnit: 3 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Ymmärrät ennakointiajattelun perusteet ja niiden merkityksen matkailussa.

Osaat käyttää ennakoinnin menetelmiä yrityksen arkipäivässä.

Katso tämä video (1:28 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Tiedätkö, miten tulevaisuuteen voi vaikuttaa arkipäiväisessä toiminnassa? Entä oletko selvillä yhteiskunnallisten kehityskulkujen vaikutuksesta matkailuun? Tällä kurssilla tutustut ennakointiajatteluun ja sen soveltamiseen matkailussa. Opit, mitä ovat ennakoinnin peruskäsitteet; megatrendit, trendit, heikot signaalit ja villit kortit. Lisäksi tutustut muutamiin ennakoinnin käytännöntyökaluihin, joita voit hyödyntää omassa päivittäisessä toiminnassasi.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu video- ja audiomateriaaliin tutustuen sekä lukemalla erilaisia tekstejä. Näihin perustuen pääset myös tekemään erilaisia pohdintatehtäviä osaamisesi kehittämiseksi. Kurssi sisältää kolme oppituntia.

Suoritettuasi tämän kurssin, voit jatkaa ennakoinnin teemaan perehtymistä Matkailun skenaariotyöskentely -kurssilla.

Matkailun hallinnan rakenteet

Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on violetti.
Kolme matkailutoimijaa kukin omissa laatikoissaan.

Matkailun hallinnan rakenteet

Teema: Matkailutoimiala yhteiskunnan osana

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 0,5 opintopiste

Oppitunnit: 6 kpl

Arviointi: osaamistesti

Osaamistavoitteet:

Osaa nimetä matkailun kehittämiseen liittyviä ohjausjärjestelmiä, organisaatioita ja instituutioita

Tunnistaa erilaisia alaan liittyviä keskustelufoorumeja

Osaa arvoida omaa tai edustamansa organisaation roolia matkailun hallinnan rakenteissa

Katso tämä video (1:28 min). Video sisältäätekstityksen.

Kurssin kuvaus

Matkailuyrityksen, -kohteen ja -alueen vastuullinen ja menestyksellinen johtaminen edellyttää ymmärrystä matkailutoimialan ja siihen kytkeytyvän päätöksenteon ja hallinnan rakenteista sekä toimialaan liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Kurssilla avataan erilaisia toimialaan liittyviä hallinnan kehyksiä sekä käydään läpi matkailun hallinnan rakenteita sekä tutustutaan toimialaan liittyviin tiedonvälitys- ja keskustelukanaviin.

 

Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat

Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on oranssi.
Kolme matkailutoimijaa kukin omissa laatikoissaan.

Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat

Teema: Matkailutoimiala yhteiskunnan osana

Taso: Yrittäjä

Laajuus: 0,5 op

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Tunnistaa matkailun kehittämisen toimintaympäristön keskeisiä toimijoita Suomessa

Opit kuvaamaan toimia-alaa matkailuklusteri ja – ekosysteemimallien mukaisesti

Ymmärtää alaa ohjaavien dokumenttien kuten toimialaraporttien ja strategioiden merkitystä

Katso tämä video (1:31 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Toimialana matkailu koostuu laajasta joukosta erilaisia elinkeinonharjoittajia ja sidosryhmiä. Matkailutoimialan moninaisuuden hahmottaminen auttaa ymmärtämään matkailun yhteiskunnallista merkitystä sekä suuntaamaan omaa toimintaa ja matkailun päätöksentekoa vastuullisesti. Kurssilla opit millaisia vaikutuksia matkailuelinkeinolla voi olla muihin elinkeinoihin. Saat myös osaamista, jota soveltamalla voit kuvata ja arvioida matkailutoimialan kehittämisen toimintaympäristöä niin alueellisesti kuin kansallisesti. 

 

Ekologinen vastuullisuus matkailualueella

Matkailutoimija on laatikossa. Laatikossa on myös lintu. Laatikon ulkopuolella on puita ja tukkeja. Kuvan kehys on violetti.
Matkailutoimija istuu laatikossa, lintu on myös laatikossa. Laatikon ulkopuolella puita ja tukkeja.

Ekologinen vastuullisuus matkailualueella

Teema: Matkailun ekologinen kestävyys

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 0,5 opintopistettä

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Matkailutoiminnasta aiheutuvien ekologisten vaikutusten ymmärtäminen erilaisissa kohteissa.

Matkailun ekologisen kestävyyden seurantaan ja arviointiin sopivien mittareiden tunnistaminen. 

Keskeisten toimijoiden tunnistaminen ekologisten vaikutusten hallitsemisessa.

Katso tämä video (1:19 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Matkailun ekologisen kestävyyden edistämisessä on tärkeää ymmärtää matkailun vaikutuksia luonnonympäristöön. Vaikutukset eivät ole samanlaisia joka paikassa, vaan voivat vaihdella riippuen siitä, millaisessa kohteessa ja mihin aikaan vuodesta matkailua toteutetaan. Ekologinen vastuullisuus matkailualueilla -kurssin suoritettuasi hallitset  ja osaat soveltaa matkailun ekologiseen vastuullisuuteen liittyviä käsitteitä matkailualueen tasolla. Ymmärrät matkailun ekologisten vaikutusten kirjon erilaisissa kohteissa, eri vuodenaikoina, niin mikro- kuin makrotasolla. Osaat valita ekologisen kestävyyden seurantaan ja arviointiin sopivia menetelmiä sekä tunnistat keskeisimmät toimijat ekologisen kestävyyden hallitsemisessa.

 

 

 

Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen

Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia laatikoista. Kuvan kehys on violetti.
Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia.

Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen

Teema: Vastuullinen matkailuyhteistyö ja yhteiskehittäminen

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 9 kpl, joista yksi on osaamistesti

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisenä oppituntina

Osaamistavoitteet:

Tiedät, mitä eri aiheita vastuullisen matkailukohteen kehittämisessä tulee huomioida.

Tunnistat matkailukohteen sidosryhmät.

Tiedät menetelmiä, miten voit osallistaa sidosryhmät yhteiskehittämiseen.

Katso kurssin introvideo (2:41 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Vastuullisessa matkailukohteessa paikallisväestön on hyvä elää ja siellä on hyvä vierailla, nimenomaan tässä järjestyksessä. Matkailua tulee siis kehittää yhteistyössä paikallisten sidosryhmien, asukkaiden ja yrittäjien sekä muiden organisaatioiden, kanssa yhteisesti sovittuun suuntaan. Tällä kurssilla opiskelet, mitä eri aiheita kehittämisessä tulee huomioida ja miten voit matkailukohteen kehittäjänä osallistaa sidosryhmät yhteistyöhön. 

Tämä kurssi koostuu yhdeksästä oppitunnista. Luet aineistoja, katsot videoluentoja ja teet käytännön esimerkkeihin liittyviä tehtäviä.  Kurssi sisältää esimerkkejä eri puolilta Suomea, niin Lapista kuin Keski- ja Etelä-Suomesta. 

Oppitunnit tulee tehdä annetussa järjestyksessä. Kurssin lopuksi testaat osaamisesi monivalintatestissä.  Testin kysymykset perustuvat oppitunneilla tekemiisi tehtäviin. 

Tervetuloa kurssille!

Strateginen vastuullisuus

Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on violetti.
Matkailutoimija rullaa laatikkoa eteenpäin.

Strateginen vastuullisuus

Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Tietää strategisen johtamisen peruskäsitteet ja tärkeimmät analyysimenetelmät

Tunnistaa vastuullisuuden merkityksen kilpailutekijänä ja uusien liiketoimintamallien mahdollistajana

Osaa huomioida vastuullisuus- ja arvokysymyksiä strategiatyössä

Osaa osallistaa henkilöstöä ja muita sidosryhmiä vastuullisessa liiketoiminnan määrittelyyn, kehittämiseen ja arviointiin.

 

Katso tämä video (2:08 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla pohditaan, mitä on strateginen vastuullisuus eli millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia vastuullinen toiminta voi tarjota matkailuyritykselle ja miten vastuullisella toiminnalla voi saada kilpailuetua verrattuna muihin alan toimijoihin. Kurssilla pohditaan myös yhteisen arvon tuottamista ja kiertotalouden mahdollisuuksia. Jos useampi toimija alalla on valinnut hyvin samanlaisen vastuullisuusstrategian, tärkeää on onnistua kilpailijoita paremmin strategian toteuttamisessa. Vastuullisuutta on johdettava kuten mitä tahansa muutakin liiketoiminnan osa-aluetta asettamalla selkeitä ja mitattavia tavoitteita, luomalla yhteisiä toimintaperiaatteita ja käytäntöjä, keskustelemalla ja viestimällä edellisistä, motivoimalla ja palkitsemalla ihmisiä ja näyttämällä esimerkkiä. Kurssin suoritettuasi osaat huomioida vastuullisuus- ja arvokysymyksiä strategiatyössä ja osaat analysoida organisaation sidosryhmien merkitystä ja roolia vastuullisessa liiketoiminnassa ja yhteisen arvon luomisessa.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kurssi koostuu 5 oppitunnista ja lopputestistä. Johdanto-oppitunnilla käydään tarkemmin läpi kurssin oppimistavoitteita ja sisältöä. Oppimisen iloa!

 

Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen

Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on oranssi.
Matkailutoimija rullaa laatikkoa eteenpäin.

Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen

Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Taso: Yrittäjä

Laajuus: 2 opintopistettä

Oppitunnit: 11 kpl

Arviointi: Oppituntikohtaiset tehtävät sekä yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Osaa kuvata ja arvioida liiketoimintaa ja johtamista sidosryhmäajattelun ja vastuullisen liiketoiminnan näkökulmista

Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristövastuullisia ratkaisuja

Tietää tärkeimmät vastuullista liiketoimintaa ohjaavat ohjeet ja standardit

Katso tämä video (1:39 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Vastuullisuutta on johdettava kuten mitä tahansa muutakin liiketoiminnan osa-aluetta asettamalla mitattavia tavoitteita ja arvioimalla niihin pääsyä sekä luomalla yhteisiä toimintaperiaatteita ja käytäntöjä, keskustelemalla ja viestimällä edellisistä, motivoimalla ja palkitsemalla ihmisiä ja näyttämällä esimerkkiä.

Vastuullisen liiketoiminnan toteutuminen edellyttää systemaattista johtamista ja kehittämistä. Kurssilla käsitellään kaikkia kolmea yritysvastuun osa-aluetta eli taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun johtamista ja kehittämistä. Opit tunnistamaan organisaatiosi tärkeimmät sidosryhmät ja niiden odotukset sekä valitsemaan vastuullisen liiketoiminnan kannalta olennaisimmat asiat. Kurssilla käsitellään laajasti vastuullisen matkailuliiketoiminnan teemoja ja tutustutaan myös tärkeimpiin vastuullista liiketoimintaa ohjaaviin ohjeisiin ja standardeihin, joiden avulla oman organisaation vastuullista toimintaa voi kehittää. Vastuullisesta liiketoiminnasta kannattaa myös raportoida ja viestiä. Kurssin käytyäsi osaat suunnitella ja kehittää asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristövastuullisia ratkaisuja ja tunnistat myös johtamisen eettisen ulottuvuuden.

Kurssin sisältö ja suorittaminen

Kurssi on koulutuksen laajin ja koostuu 11 oppitunnista sekä lopputestistä. Johdanto-oppitunnilla käydään tarkemmin läpi kurssin oppimistavoitteita ja sisältöä. Oppimisen iloa!

 

Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa

Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on keltainen.
Matkailutoimija rullaa laatikkoa eteenpäin.

Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa

Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Taso: Työntekijä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Tietää matkailuyrityksen taloudellisen vastuullisuuden keskeisimmät osa-alueet

Osaa kuvata kannattavan yritystoiminnan keskeiset tekijät

Katso kurssin introvideo (2:23 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Kurssilla tutustutaan matkailuyrityksen liiketoiminnan taloudellisen vastuullisuuden osa-alueisiin. Painotus on liiketoiminnan taloudellisessa kannattavuudessa ja voiton tuottamisessa, jotka ovat edellytyksiä sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle. Kurssilla tutustut myös oikeudenmukaiseen palkitsemiseen, hyviin hallintokäytäntöihin, korruption ja lahjonnan estämiseen ja harmaaseen talouteen.

Kurssin sisältö ja suorittaminen

Kurssi koostuu 5 oppitunnista ja lopputestistä. Toivottavasti kiinnostut liiketoiminnan rahan ‘liikuttelusta’.

 

Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa

Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on keltainen.
Matkailutoimija rullaa laatikkoa eteenpäin.

Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa

Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Taso: Työntekijä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: Oppitunteihin liittyvät tehtävät sekä yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Osaa käyttää vastuulliseen liiketoimintaan liittyviä käsitteitä työyhteisössäsi, asiakastyössäsi sekä vuorovaikutuksessa sidosryhmiesi kanssa

Tunnistaa matkailualan yrityksen välilliset ja välittömät sosiaaliset ja ympäristövaikutukset

Osaa etsiä kestävään kehitykseen, laatuun ja turvallisuuteen liittyvää tietoa ja soveltaa sitä alan työtehtävissä ja toiminnan kehittämisessä

Osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja vastuullisen liiketoiminnan toteutumista omassa toiminnassaan

Videon pituus (1:32 min). Videoon tulee tekstitys. 

Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla tutustut vastuullisen liiketoiminnan hyötyihin sekä erityisesti yrityksen tai organisaation sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Opit tunnistamaan organisaation toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia ja tutustut tavallisiin tapoihin mitata ja arvioida niitä. Sosiaalisessa vastuullisuudessa painopiste on ihmisissä, etenkin henkilöstössä, mutta kurssilla käsitellään myös paikallisyhteisöä, tuoteturvallisuutta ja laatua sekä hankintaketjun vastuullisuutta.

Kurssin oppitunnit

Kurssi koostuu viidestä oppitunnista. Johdanto-oppitunnilla käydään tarkemmin läpi kurssin oppimistavoitteita ja sisältöä. Kurssin lopussa eli viidennen oppitunnit päättyessä pääset testaamaan osaamistasi lopputestissä, josta sinun täytyy saada 80 prosenttia vastauksista oikein saadaksesi todistuksen kurssista. Oppimisen iloa!