Posted on Leave a comment

Täydennyskoulutuksella yhtenäistetään ydinosaaminen ja luodaan yksilölliset opintopolut

Kuva koulutuksen tasorakenteesta 3D:nä.

Huom. Blogikirjoitus sisältää videokeskustelun.

Puhutaan vastuullisesta matkailusta tai mistä tahansa muusta toimialasta, täydennyskoulutuksen oppijat ovat erittäin heterogeeninen ryhmä. He ovat aikuisia, jotka eroavat toisistaan koulutuksellaan ja muulla taustallaan ja ovat eri elämäntilanteissa ja työelämän vaiheissa ja asemissa. Tämän vuoksi heidän osaamisensakin on eritasoista. Täydennyskoulutuksen rakentaminen, joka sopii heille kaikille, on erittäin vaikea asiantuntijatehtävä. Jos siihen lisätään vielä digitaalisuus, se voi osittain auttaa, mutta osittain edelleen vaikeuttaa suunnitteluprosessia.

Vastuullisen matkailun portaissa oppijaryhmänä on varsinaisen matkailualan lisäksi koko matkailuekosysteemi, eli kohderyhmä on vielä heterogeenisempi. Ekosysteemille on tyypillistä, että suhteet eri toimijoiden välissä ovat heikkoja ja epävirallisia, vaikka jokaisen toiminta vaikuttaa muihinkin. Näin periferiatoimijat eivät usein edes tunnista rooliaan ekosysteemissä: esimerkiksi ravintolat, ruokakaupat ja kuljetusyritykset ovat olennainen osa matkailua, mutta eivät yleensä pidä itseään matkailutoimijoina; päättäjät, vaikuttajat ja matkailijat vaikuttavat matkailuun, vaikka eivät olekaan matkailuammattilaisia. Tästä syntyy tarve yhtenäistää perusosaaminen ja termistö.

Mistä oikeasti puhutaan, kun puhutaan vastuullisesta matkailusta?

Porrasmallia kehittäessä vastuullisen matkailun kontekstilla tämä haaste ratkaistiin kaikille pakollisella, mutta ilmaisella johdantokurssilla. Osaamistarpeiden selvitys tuotti tuloksenaan vastuullisen matkailun kompetenssit. Jokaisen kompetenssin sisällöt jaettiin kolmelle eri tasolle – työntekijä, yrittäjä ja kehittäjä. Yhteiset, kaikille kuuluvat sisällöt, joihin jatkokurssit perustuvat, esitettiin johdantokurssilla. Se, että johdantokurssi on pakollinen, tarkoittaa käytännössä sitä, että joillekin oppijoille opetetaan uutta, mutta taas toisille tämä on kertausta ja oman osaamisen vahvistusta. Sen takia kurssi on lyhyt ja ilmainen. Se on kuitenkin miltei tärkein osa Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksessa ja Porrasmallissa, koska mitä useampi oppijoista suorittaa sen, sitä useammin matkailussa puhutaan samaa kieltä: ydinosaaminen vastuullisuudesta on yhtenäistetty. Tämä myös tarkoittaa, että koko matkailuekosysteemi menee yksilöiden vastuullisuusteoilla kohti yhteistä tavoitetta, kohti kestävyyttä.

Johdantokurssi myös poistaa tarpeen asettaa jatkokursseille lähtötaso, sillä se sisältää arviointityökalun.

Jo Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen suunnitelmassa oli kirjattu alkuarviointityökalu, jonka avulla jokaisen yksittäisen oppijan yksilöllinen opintopolku muodostuu. Tarkempaa konseptointia työkalun muodosta tai käytöstä ei ollut kuitenkaan vielä tehty. Pikkuhiljaa siitä muodostui todella monipuolinen ja monikäyttöinen työkalu.

Minkä perusteella arviointityökalu suosittelee oppijalle kursseja?

  • Oppijan kiinnostuksen perusteella – kyselyn alussa oppija valitsee oman kiinnostuksensa kohteena olevat koulutusteemat;
  • Oppijan osaamisen perusteella teemoittain – oppija vastaa osaamiskysymyksiin valituista teemoista, jotka linkittyvät koulutuksen kursseihin;
  • Oppijan tavoitteiden perusteella – oppija saa suositukset kursseista, jotka sopivat hänelle, mutta vielä kysytään, vastaako kukin kurssi oppijan omiin tavoitteisiin.

Arvioinnista automaattisesti generoituu yhteenveto, joka sisältää oppijan henkilötiedot ja suorituspäivämäärän sekä listan suosituksista.

Missä tilanteissa arviointityökalua voidaan käyttää?

  • Oppija aloittaa oppimismatkansa Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksessa ja osana johdantokurssia suorittaa alkuarvioinnin saadakseen suosituksia seuraavista kursseista.
  • Oppija on jo suorittanut haluamansa ja tarvitsemansa Vastuullisen matkailun portaat -kurssit ja palaa arviointityökaluun vertailemaan osaamistuloksensa alkuarviointitilanteeseen.
  • Oppija suorittaa alkuarvioinnin osoittaakseen vastuuopettajalleen tai työnantajalleen, että hänellä on tiettyä osaamista tai osaamisen lisäämisen tarpeita vastuulliseen matkailuun liittyen.
  • Työnantaja tai esimies testaa yrityksen henkilökunnan tai avainhenkilöiden osaamista vastuulliseen matkailuun liittyen ja saamansa alkuarviointitiedon mukaan suunnittelee jatkotoimenpiteet.
  • Alueellinen hanke tai organisaatio testaa toiminta-alueensa toimijoiden osaamista vastuullisuudesta suunnitellakseen jatkotoimenpiteet tai arviointityökalun avulla mittaa vastuullisuutta alueella (hankkeen) käynnistymis- ja päätösvaiheessa.

Alkuarvioinnista tuli siis paljon monipuolisempi työkalu kuin alussa suunniteltiin. Lisäksi oikeaa ”taikaa” koulutuksessa tapahtuu nimenomaan johdantokurssilla, jossa sekä yhtenäistetään osaaminen että räätälöidään yksilöiden opintopolkuja!

Keskustelu ydinosaamisesta ja alkuarvioinnista on katsottavissa seuraavalla videolla:

Katso tämä video (14:58 min). Video sisältää tekstityksen.

Keskustelun aikajana:

00:00 – 1:17 Miksi ydinosaaminen on tärkein osa Porrasmallia?

1:18 – 3:13 Ekosysteemiajattelu ja miten se liittyy täydennyskoulutukseen?

3:14 – 4:39 Johdantokurssi sopii kaikille ja on täysin ilmainen.

4:40 – 6:55 Johdantokurssin laajuus ja siihen sisältyvän alkuarvioinnin soveltuvuus

6:56 – 11:50 Alkuarvioinnin rakenne

11:51 – 12:38 Onko haastavaa valikoida johdannon materiaalit? Mitä johdantokurssi sisältää?

12:39 – 13:59 Ydinosaamiseen kuuluu myös vastuullisuusviestintäteema.

14:00 – 14:58 Johdantokurssi on pakollinen alku muuhun opiskeluun.


Kirjoittaja Rositsa Röntynen toimii Jyväskylän ammattikorkeakoululla matkailun asiantuntijatehtävissä ja Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen projektipäällikkönä. Rositsa on lisäksi markkinointiasiantuntija ja liikuntatieteiden maisteri, intohimoinen matkailija, luontovalokuvaaja ja pop esiintyjä.


Kirjallisuutta aiheesta:

Dolinšek, S., Kulusjärvi, O., Ojala, S., & Tervo-Kankare, K. (2021). Vastuullisen matkailun osaamistarpeet matkailuyrityksissä. Nordia Tiedonantoja, (1), 1–52. Viitattu 22.6.2021. https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/107277.

Haanpää, M. & Hakkarainen, M. & Koivula, E. & Kulusjärvi, O. & Nuottila, J. & Tervo-Kankare, K. 2021. Kompetenssiperustainen koulutussuunnittelu. Julkaisussa Vastuullisen matkailun portaat – Oppeja ja havaintoja matkasta osaamiseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 58–68. Viitattu 22.6.2021. https://www.theseus.fi/handle/10024/495555.

Ojala, S. 2021. Kompetenssien määrittäminen – miten tiedetään, mitä tulisi tietää? Vastuullisen matkailun portaat -blogi. Julkaistu 22.6.2021. Viitattu 22.6.2021. https://vastuullisenmatkailunkoulutus.fi/?p=48816.

Röntynen, R. 2021. Opi vastuullista matkailua uudella tavalla. Julkaisussa Vastuullisen matkailun portaat – Oppeja ja havaintoja matkasta osaamiseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 15–33. Viitattu 22.6.2021. https://www.theseus.fi/handle/10024/495555.

Röntynen, R. 2021. Työkalut koulutusmallin rakentamiseen. Julkaisussa Vastuullisen matkailun portaat – Oppeja ja havaintoja matkasta osaamiseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 36–57. Viitattu 22.6.2021. https://www.theseus.fi/handle/10024/495555.

 

Vastaa