Tietosuojaseloste

Päivitetty 5.9.2023

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, millaisia henkilötietoja verkkopalvelun käyttäjästä kerätään, mihin niitä käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on.

1. Rekisterin nimi

Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksen henkilötietorekisteri

2. Yhteisrekisterinpitäjät

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35, 40100 Jyväskylä

Lapin yliopisto

Yliopistonkatu 8, 96100 Rovaniemi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Jyväskylän ammattikorkeakoulu:

Rositsa Röntynen

etunimi.sukunimi@jamk.fi

+358504361196

Lapin yliopisto:

Outi Kugapi

etunimi.sukunimi@ulapland.fi

+358404844050

4. Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito kohde- ja asiakasryhmiin sekä koulutuksen toteuttaminen.

Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

 • sopimuksen täytäntöönpano (henkilötietoja käsitellään, jotta voidaan toteuttaa tilattu koulutus tai pyydetty rekisteröinti)
 • rekisteröidyn suostumus
 • koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tutkintojen järjestämiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat koulutuksen verkkosivujen keräämät tiedot:

 • Sensei -oppimisympäristön keräämät tiedot: oppijoiden etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, lokitiedot, kurssin etenemis- ja suoritustiedot (ml. sertifikaatit), arvosanat
 • WordPress -alustan keräämät tiedot: käyttäjien ja sisällöntuottajien etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, salasana

Rekisteriin mahdollisesti tallennetaan muitakin tietoja, joiden keruu ja käsittely on koulutuksen toteutuksen, seurannan, arvioinnin ja markkinoinnin kannalta välttämätöntä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään mm. koulutuksen verkkosivustosta, www-lomakkeista, lähetetyistä viesteistä ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käsittelevät kohdassa kaksi mainitut rekisterinpitäjät. Rekisterinpitäjät voivat käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita esim. verkkosivuston ylläpitoon tai oppimisalustan hallinnointiin liittyvissä tehtävissä.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilö- ja tilastotietoja voidaan luovuttaa koulutukseen liittyvien hankkeiden rahoittajille raportoinnin yhteydessä rahoittajien edellyttämistä asioista.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän tai alihankkijoiden toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Rekisteröidyn oppijan henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin opiskelija poistaa ne itse tai pyytää niiden poistamista.

10. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Tiedoilla ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tiedot on annettava hänelle ymmärrettävässä muodossa ja halutessaan myös kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada pääsy itseään koskeviin tietoihin
 • pyytää tietojensa oikaisemista
 • vaatia tietojensa poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
 • peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön käsittelyaika on yksi (1) kuukausi. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, ilmoitetaan mikäli tarvitaan käsittelylle lisäaikaa. Käsittelyn määräaika on tällöin kolme (3) kuukautta alkuperäisestä pyynnöstä. Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä suoraan tietosuojaselosteessa mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä ei ole noudatettu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.