Kurssit

  • Matkailun skenaariotyöskentely

    4 oppituntikurssikategorioissa ,
    • Matkailun skenaariotyöskentely - 12,50 
    Matkailutoimija katsoo tulevaisuuteen laatikon läpi. Kuvan reunus on violetti.

    Matkailun skenaariotyöskentely Kurssin kuvaus Matkailun erilaisten tulevaisuuskuvien rakentaminen on tämän kurssin ytimessä. Kurssissa on kolme oppituntia. Ensimmäisellä oppitunnilla johdatetaan tutustumaan matkailun erilaisiin skenaarioihin. Toisella oppitunnilla esitellään skenaarioiden eri käyttötarkoituksia. Kolmannella oppitunnilla opit itse muotoilemaan skenaarioita siihen matkailun tarpeeseen, jonka voit itse päättää. Tämän kurssin oppitunneilla keräämäsi tietämys ja tehtävistön ohjaama tiedonkeruun kiteytyy lopuksi matkailun tulevaisuuskuvaksi […]

  • Ennakointi matkailussa

    4 oppituntikurssikategorioissa ,
    • Ennakointi matkailussa - 12,50 
    Matkailutoimija katsoo tulevaisuuteen laatikon läpi. Kuvan reunus on oranssi.

    Tiedätkö, miten tulevaisuuteen voi vaikuttaa arkipäiväisessä toiminnassa? Entä oletko selvillä yhteiskunnallisten kehityskulkujen vaikutuksesta matkailuun? Tällä kurssilla tutustut ennakointiajatteluun ja sen soveltamiseen matkailussa. Opit, mitä ovat ennakoinnin peruskäsitteet; megatrendit, trendit, heikot signaalit ja villit kortit. Lisäksi tutustut muutamiin ennakoinnin käytännöntyökaluihin, joita voit hyödyntää omassa päivittäisessä toiminnassasi.

  • Matkailun hallinnan rakenteet

    • Matkailun hallinnan rakenteet - 12,50 
    Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on violetti.

    Matkailun hallinnan rakenteet Kurssin kuvaus Matkailuyrityksen, -kohteen ja -alueen vastuullinen ja menestyksellinen johtaminen edellyttää ymmärrystä matkailutoimialan ja siihen kytkeytyvän päätöksenteon ja hallinnan rakenteista sekä toimialaan liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Kurssilla avataan erilaisia toimialaan liittyviä hallinnan kehyksiä sekä käydään läpi matkailun hallinnan rakenteita sekä tutustutaan toimialaan liittyviin tiedonvälitys- ja keskustelukanaviin.  

  • Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat

    5 oppituntikurssikategorioissa ,
    • Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat - 12,50 
    Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on oranssi.

    Toimialana matkailu koostuu laajasta joukosta erilaisia elinkeinonharjoittajia ja sidosryhmiä. Matkailutoimialan moninaisuuden hahmottaminen auttaa ymmärtämään matkailun yhteiskunnallista merkitystä sekä suuntaamaan omaa toimintaa ja matkailun päätöksentekoa vastuullisesti. Kurssilla opit millaisia vaikutuksia matkailuelinkeinolla voi olla muihin elinkeinoihin. Saat myös osaamista, jota soveltamalla voit kuvata ja arvioida matkailutoimialan kehittämisen toimintaympäristöä niin alueellisesti kuin kansallisesti. 

  • Ekologinen vastuullisuus matkailualueella

    6 oppituntikurssikategorioissa ,
    • Ekologinen vastuullisuus matkailualueella - 12,50 
    Matkailutoimija on laatikossa. Laatikossa on myös lintu. Laatikon ulkopuolella on puita ja tukkeja. Kuvan kehys on violetti.

    Matkailun ekologisen kestävyyden edistämisessä on tärkeää ymmärtää matkailun vaikutuksia luonnonympäristöön. Vaikutukset eivät ole samanlaisia joka paikassa, vaan voivat vaihdella riippuen siitä, millaisessa kohteessa ja mihin aikaan vuodesta matkailua toteutetaan. Kurssin suoritettuasi ymmärrät matkailun ekologisten vaikutusten kirjon erilaisissa kohteissa, eri vuodenaikoina, niin mikro- kuin makrotasolla. Osaat valita ekologisen kestävyyden seurantaan ja arviointiin sopivia menetelmiä sekä tunnistat keskeisimmät toimijat ekologisen kestävyyden hallitsemisessa.

  • Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen

    • Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen - 25,00 
    Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia laatikoista. Kuvan kehys on violetti.

    Matkailua tulee kehittää yhteistyössä paikallisten sidosryhmien, kanssa. Tällä kurssilla opiskelet, miten voit matkailukohteen kehittäjänä osallistaa sidosryhmät yhteistyöhön ja mitä eri aiheita kehittämisessä tulee huomioida.

  • Strateginen vastuullisuus

    6 oppituntikurssikategorioissa ,
    • Strateginen vastuullisuus - 25,00 
    Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on violetti.

    Strateginen vastuullisuus Kurssin kuvaus Tällä kurssilla pohditaan, mitä on strateginen vastuullisuus eli millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia vastuullinen toiminta voi tarjota matkailuyritykselle ja miten vastuullisella toiminnalla voi saada kilpailuetua verrattuna muihin alan toimijoihin. Kurssilla pohditaan myös yhteisen arvon tuottamista ja kiertotalouden mahdollisuuksia. Jos useampi toimija alalla on valinnut hyvin samanlaisen vastuullisuusstrategian, tärkeää on onnistua kilpailijoita paremmin strategian toteuttamisessa. […]

  • Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen

    12 oppituntikurssikategorioissa ,
    • Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen - 50,00 
    Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on oranssi.

    Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen Kurssin kuvaus Vastuullisuutta on johdettava kuten mitä tahansa muutakin liiketoiminnan osa-aluetta asettamalla mitattavia tavoitteita ja arvioimalla niihin pääsyä sekä luomalla yhteisiä toimintaperiaatteita ja käytäntöjä, keskustelemalla ja viestimällä edellisistä, motivoimalla ja palkitsemalla ihmisiä ja näyttämällä esimerkkiä. Vastuullisen liiketoiminnan toteutuminen edellyttää systemaattista johtamista ja kehittämistä. Kurssilla käsitellään kaikkia kolmea yritysvastuun osa-aluetta eli taloudellisen, sosiaalisen […]

  • Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa

    6 oppituntikurssikategorioissa ,
    • Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa - 25,00 
    Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on keltainen.

    Kurssilla tutustutaan taloudellisen vastuullisuuden osa-alueisiin. Painotus on liiketoiminnan taloudellisessa kannattavuudessa ja voiton tuottamisessa, jotka ovat edellytyksiä sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle. Kurssilla tutusut myös oikeudenmukaiseen palkitsemiseen, hyviin hallintokäytäntöihin, korruption ja lahjonnan estämiseen ja harmaaseen talouteen.

  • Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa

    6 oppituntikurssikategorioissa ,
    • Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa - 25,00 
    Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on keltainen.

    Tällä kurssilla tutustut vastuullisen liiketoiminnan hyötyihin sekä erityisesti yrityksen tai organisaation sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Opit tunnistamaan organisaation toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia ja tutustut tavallisiin tapoihin mitata ja arvioida niitä. Sosiaalisessa vastuullisuudessa painopiste on ihmisissä, etenkin henkilöstössä, mutta kurssilla käsitellään myös paikallisyhteisöä, tuoteturvallisuutta ja laatua sekä hankintaketjun vastuullisuutta.