Posted on Leave a comment

MaRa-alalle kaivataan lisää vastuullisuusosaamista

Kokit asettelevat ruoka-annoksia, kuva: Shutterstock

Kestävästä ja vastuullisesta matkailusta on puhuttu jo pitkään. Matkailualalla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön, joten kaikkien alan toimijoiden tehtävänä on pyrkiä maksimoimaan toiminnan positiivisia vaikutuksia ja minimoimaan negatiivisia vaikutuksia.

Kestävällä matkailulla voidaan viitata pitkän aikavälin tavoitteisiin, joita kohti päästään vain kaikkien matkailutoimijoiden ja sidosryhmien vastuullisella toiminnalla (ks. esim. Veijola, Ilola & Edelheim 2013). Vuonna 2020 Business Finland nosti vastuullisuuden valokeilaan omalla Sustainable Travel Finland -ohjelmallaan. Alan yrityksiltä odotetaan yhä enemmän vastuullista liiketoimintaa, jossa otetaan huomioon sidosryhmien odotukset ja kannetaan vastuu liiketoiminnan taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Jotta matkailualan yritykset voivat toimia vastuullisesti, täytyy niissä olla riittävästi osaamista tunnistaa oman toimintansa vastuullisuusvaikutukset ja selvittää sidosryhmien kannalta olennaiset vastuullisuusasiat sekä toteuttaa ja kehittää vastuullista toimintaa käytännössä. Etenkään pienissä matkailualan yrityksissä tällaista osaamista ei ole riittävästi. Siksi myös vastuullisuudesta saatavat hyödyt, kuten veden, energiankulutuksen ja jätteiden määrän pienenemisen myötä saadut säästöt tai vastuullisena yrityksenä ja työnantajana erottuminen, jäävät saamatta.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kartoitettiin vastuullisen matkailun osaamistarpeita neljän matkailuyrittäjille suunnatun työpajan sekä matkailuyrittäjille ja työntekijöille suunnatun kyselytutkimuksen avulla. Prosessiin osallistui yhteensä 197 matkailualan toimijaa. Hankkeen osaamiskartoituksessa selvisi, että vastuullisuuden toteuttamista estivät ennen kaikkea tiedon saamiseen liittyvät haasteet. Kaksi kolmesta koki, että esimerkiksi ympäristösertifikaateista on vaikea ottaa selvää ja noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että vastuullisuudesta on saatavilla niukasti tietoa tai että siitä puhutaan liian vaikeaselkoisesti. (Dolinšek, Kulusjärvi, Ojala & Tervo-Kankare 2021.)

Korona ja työvoimapula haastavat MaRa-alaa

Kiinnostavaa vertailukohtaa Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa saatuun tietoon tuo Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa MODULE-hankkeessa tehty MaRa-alan osaamistarvekartoitus. MODULEn yhtenä keskeisenä tavoitteena on tunnistaa MaRa-alan nykyiset ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Syksyn 2021 aikana on toteutettu 35 haastattelua, joissa kartoitettiin MaRa-alan ammattilaisten käsityksiä alan tulevaisuuden muutoksista ja osaamistarpeista. Kaikki haastateltavat työskentelivät johto- ja asiantuntijatehtävissä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ja heillä oli pitkä työkokemus alalta.

Haastatteluissa nousi yleisesti ottaen esiin kaksi isoa teemaa: koronasta selviytyminen ja MaRa-alaa vaivaava työvoimapula. Vastuullisuus ja kestävä kehitys nousivat spontaanisti esiin vain harvoissa haastatteluissa, mutta tulevaisuuden trendeistä ja muutoksista kysyttäessä lähes kaikki vastaajat pitivät vastuullisuutta ja kestävää kehitystä erittäin tärkeinä muutosvoimina.

Haastateltavat nostivat esille monenlaisia kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan liittyviä osaamistarpeita. Ensinnäkin yrityksissä oli pohdittu, mitä vastuullisuus tarkoittaa käytännössä ja nimenomaan oman yrityksen arjessa. Eniten mainintoja saivat ilmastonmuutos, hävikki ja jätteiden määrä sekä kierrätys ja muut ympäristöasiat. Sosiaalisen vastuullisuuden teemoista tärkeiksi koettiin henkilöstöön ja hyvään johtamiseen liittyvät teemat, kuten moninaisuuden johtaminen, monikulttuurinen työyhteisö ja erilaisuuden arvostaminen. Osaamista kaivattiin johdon lisäksi koko henkilöstölle. Toisaalta joku korosti, että asiakkaat edellyttävät vastuullista toimintaa, mutta eivät välttämättä ole valmiita maksamaan siitä.

Vastuullisuusviestintä koettiin haastavana ja siihen kaivattiin lisää osaamista. Esimerkiksi joillakin hankkeessa mukana olevilla yrityksillä oli jo ympäristömerkki, mutta sitä ei osattu hyödyntää markkinointi- ja asiakasviestinnässä. Ravintoloissa korostui vahvasti ruoan alkuperä ja siitä kertominen asiakkaille. Myös hävikki ja kiertotalous ja niihin liittyvä osaaminen nostettiin esiin. Sen sijaan taloudellinen vastuullisuus ei juurikaan noussut esille keskusteluissa. Uutena vastuullisuusteemana mainittiin koronan myötä tärkeäksi noussut terveysturvallisuus.

Kehitetään yhdessä alan vastuullisuutta

MaRa-alan osaamistarpeita on tunnistettu kansallisella tasolla jo ennen koronaakin. Tietoa on saatu sekä osaamistarveraporteista että esimerkiksi opetussuunnitelmien taustatyöstä ja erilaisissa hankkeissa tehdyistä selvityksistä. Vaikka tärkeimpinä teemoina ovat nousseet esiin digitalisaation tuomat osaamistarpeet, myös kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nousseet säännöllisesti esiin.

Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumi tunnisti vuonna 2018, että matkailualalle kaivataan erityisesti vanhemmille työntekijöille joustavaa täydennyskoulutusta (Opetushallitus 2018). Toisaalta ala tarvitsee myös runsaasti uusia työntekijöitä tulevaisuudessa ja heille joustavaa ja ketterää koulutusta. Näihin tarpeisiin vastataan nopeimmin erilaisissa hankkeissa tuotetuilla täsmäkoulutuksilla, kuten Vastuullisen matkailun portaat -digikoulutuksella tai MODULE-hankkeessa rakennetuilla modulaarisilla opintokokonaisuuksilla. Myös Visit Finlandin matkailuyrityksille ja -alueille kehittämä Sustainable Travel Finland -ohjelma on rakennettu vastaamaan matkailuelinkeinon muuttuvaan kysyntään ja kasvutarpeisiin. Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille konkreettisen kestävän matkailun työkalupakin, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu.

Matkailu- ja ravitsemisalan taloudellinen merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri ja se on kasvanut Työ- ja elinkeinoministeriön (2021) mukaan viime vuosina. Alalla on lisäksi merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille, esimerkiksi rakennus-, kuljetus- ja kaupan alalle. Ala on myös suuri työllistäjä ja monelle nuorelle ja työssäoppijalle ensimmäinen työpaikka. Vastuullisuusosaamista tarvitaan lisää kaikille toimijoille, jotta onnistumme yhdessä rakentamaan MaRa-alasta vastuullisen, kestävän ja houkuttelevan – sekä asiakkaille että työntekijöille.

 


Kirjoittajat: Meri Vehkaperä ja Eeva Puhakainen
Meri Vehkaperä työskentelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa strategiatyön ja johtamisen lehtorina ja MODULE-hankkeen projektipäällikkönä. Hän on osallistunut aktiivisesti Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksen toteuttamiseen ja on toiminut Haaga-Helian vastuuhenkilönä projektissa.
Eeva Puhakainen työskentelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa viestinnän lehtorina ja vastaa monien TKI-hankkeiden viestinnästä.

 


Mikä on MODULE-hanke?

MODULE eli Joustavan modulaarisen jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen matkailusektorin työvoiman osaamisen kehittämiseen sekä nuorten työllistymisen tukemiseen COVID-19-kriisissä -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa pyritään tunnistamaan MaRa-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja luomaan niihin vastaavaa koulutusta. Hankkeessa kehitetään joustavia modulaarisia opintokokonaisuuksia, joiden kohderyhmänä ovat hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheessa olevat nuoret, alalla työskentelevät, alalle kouluttautuneet ja pandemian vuoksi työttömyyden riskiryhmään joutuneet työntekijät. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä hotelli-, ravintola- ja matkailualan yritysten kanssa. Lisätietoja hankkeesta löydät tästä.

 


Lähteet:

Dolinšek, S., Kulusjärvi, O., Ojala, S. & Tervo-Kankare, K. 2021. Vastuullisen matkailun osaamistarpeet matkailuyrityksissä. Nordia Tiedonantoja, 1, 1–52. Luettavissa: https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/107277. Luettu 3.12.2021.

Opetushallitus 2018. Työllisyyden ja osaamisen muutoksia. Osaamisen ennakointifoorumin skenaariotyön tuloksia. Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden ennakointiryhmä (ER5). Opetushallitus. Luettavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/tyollisyyden-ja-osaamisen-muutoksia-oef-vaihe-iii-er5-majoitus-ravitsemis-ja-matkailupalvelut_0.pdf. Luettu 3.12.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö 2021. Matkailu lukuina. Luettavissa: https://tem.fi/matkailu-lukuina. Luettu 3.12.2021.

Veijola S., Ilola H. & Edelheim J. 2013. Johdanto matkailun tutkimukseen. Teoksessa Veijola S. (toim.). Matkailututkimuksen lukukirja, 16–29. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi.

 

 

 

Vastaa